Horizontal Stack Offense: Break Side, Open Side, Deep zig zag ultimate
Horizontal Stack Offense:<br /> <br /> Break Side, Open Side, Deep<br /> <br /> Of the 2 hot cutters...<br /> Cutter A) cuts break side<br /> THEN cuts open side<br /> THEN cuts deep<br /> Cutter B) Cuts deep<br /> THEN cuts break side<br /> THEN cuts open side